سوالات متداول

چاپ داستان

سوال :

مدتها پيش داستاني را جهت چاپ به يك دفتر نشر ارائه نمودم كه پس از مدت زيادي   آن را بعنوان غير قابل چاپ به من برگرداندند . به تازگي با كمال تعجب همان داستان را با نام يك نويسنده ديگر در يك مجموعه داستاني از همان دفتر نشر در بازار مشاهده نمودم.

از چه طريقي مي توانم شكايت خود را پيگيري نمايم ؟


جواب :

طبق ماده 23 قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348  :    “هر كس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه مورد حمايت قانون است به نام خود يا به  نام پديد آورنده بدون اجازه او و يا عالماً عامداً به نام شخص ديگري غير از پديد   آورنده نشر يا پخش كند به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.”

شما مي توانيد با استناد به ماده فوق الذكر در در مراجع كيفري با عنوان سرقت ادبي ، دعوي خود را پيگيري نمائيد. البته شما بايد با ارائه مدارك لازم در دادگاه اثبات نمائيد  كه اثر متعلق به شخص شما مي باشد. مثلاً چنانچه دفتر نشر مذكور ، اثر شما را در سربرگ يا پاكت نشريه فرستاده ، وجود پاكت و مهر نشريه مي تواند ادعاي شما را  ثابت كند.

پايان نامه

سوال :

معني حق چاپ محفوظ كه بر روي بعضي كتابها نوشته مي شود چيست؟ يعني در واقع قانون مربوطه از جمله كدام دسته از قوانين بوده و مضون آن چيست؟ و آيا مي توان بر روي پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا چنين جمله اي نوشت. منظور اين است كه عدّه اي اقدام به كپي پايان نامه ها مي كنند آيا اين كار پيگرد قانوني دارد؟


جواب :

جمله «حق چاپ محفوظ است» معمولاً در ابتداي تمامي كتب منتشره ذكر مي شود و بدين معنا است كه هيچ شخص حقيقي يا حقوقي، بدون اجازه بنگاه انتشاراتي مربوط و يا نويسنده، حق چاپ مجدد كتاب را ندارد. در واقع قانونگذار از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» مصوب بهمن 1348 پيش بيني گرديده است و مدت آن تا سي سال پس از فوت صاحب اثر مي باشد. رساله و پايان نامه هاي دانشجويان كه تقديم دانشگاه مي شود نيز مشمول حمايت اين قانون قرار دارد. بر اساس مواد 23 و 24 اين قانون، چاپ اثر ديگري بدون اجازه صاحب اثر، جرم محسوب شده و بر حسب مورد از سه ماه تا سه سال مجازات حبس براي آنان پيش بيني شده است.