سوالات متداول

خريد همبرگر غير بهداشتي

سوال :

مدتي پيش يك بسته همبرگر خريداري نمودم كه كيفيت بد آن ( و مواد حاوي آن كه در آب حل كرده و بررسي كرديم) خبر از غير بهداشتي بودن آن ميداد. و اين در حالي بود كه بسته بندي بسيار زيبايي داشت و عنوان همبرگر مخصوص خورده بود. و تاريخ مصرف هم روي آن نوشته شده بود. به همين دليل ابتداء به شماره مركز توزيع زنگ زديم، خانمي گوشي را برداشت و تا جمله مرا شنيد گفت اين شركت سالهاست از اينجا رفته و خودش با تأكيد گفت حتماً روي بسته هاي آن شماره ما وجود دارد. نا اميد به كارخانه زنگ زديم. بعد از مدتي پيرمردي گوشي را برداشت و گفت: اينجا گاراژ اوراقي است! وقتي پرسيدم از كي تا به حال؟ گفت مدتهاست كه من اينجا كار مي كنم. پي گيريهاي متعددي از مركز كنترل مواد غذايي، بهداشت و غيره صورت دادم، هر كدام ما را به جايي حواله كردند و عاقبت بدون نتيجه موضوع را رها كردم و اين در حالي است كه هنوز اين همبرگر در مراكز معتبر به فروش مي رسد. مي خواهم سئوال كنم آيا مي توان با خريد يك بسته از آن فقط به دليل جرم اطلاعات غلط روي جعبه از سازنده و همينطور از مركز كنترل مواد غذايي شكايت كرد يا خير؟


جواب :

بر اساس مواد 18 و 19 و تبصره ذيل مادة اخير از قانون مربوط به مقررات «امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني» مصوب 1334، مي توانيد از سازنده و توليد كنندة مادة غذايي فاسد، شكايت كرده و قطعاً در محاكم قضائي تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. همچنين بر اساس قانون «مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي» مصوب 1346، هم «توليد كنندة‌» اجناس تقلبي و يا فاسد و هم «عرضه كننده» و «فروشندة» آنها، تحت تعقيب كيفري قرار خواهند گرفت. پيشنهاد مي كنم كه سريعاً شكايت خود را هم نسبت به توليد كننده و هم نسبت به فروشنده و عرضه كنندگان كالاي فاسد مذكور به مراجع قضايي تقديم كنيد.

اجازه عمل كودك

سوال :

فرزندي دارم كه دچار انحراف چشم مي باشد همه پزشكان عقيده دارند كه بايد عمل شود ولي همسرم راضي نيست. مي گويد خودش خوب مي شود . البته شايد هم مي ترسد كه مشكلي براي فرزندمان پيش بيايد. حال اگر بخواهم در اين زمينه كاري انجام دهم چه بايد بكنم ؟


جواب :

براي انجام اعمال جراحي ، بموجب قوانين جاري رضايت اولياء قانوني طفل (پدر و پدر بزرگ) شرط است.

بنابراين چنانچه پدر رضايت ندهد ، رضايت پدر بزرگ كه ولي قهري كودك است ، مفايت مي كند . البته اگر مورد عمل فوري باشد ، عمل جراحي بدون اجازه و رضايت ولي قهري بلا اشكال است .

مطابق نظريه شماره 1830/71 اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه ، مورخه 11/3/137، ‌تشخيص موارد فوري و ضروري در اعمال جراحي را فوري تشخيص دهد ، بدون اخذ اجازه از اولياء طفل ، امكان انجام عمل جراحي وجود دارد.