سوالات متداول

مابه تفاوت حقوق

سوال :

كارمندي هستم كه مبلغي از حقوقم را به صورت مابه التفاوت طلبكار هستم اين مبلغ را تا به حال دريافت نكرده ام و اين در حالي است كه هر ماه به من قول دادند كه پرداخت مي شود تا اينكه اخيراً گفتند جزو ديون دولت شده و معلوم نيست كي پرداخت شود و اين در حالي است كه الان به اين مبلغ احتياج دارم. آيا مي توان از طريق قانوني اين مبلغ را دريافت كرد يا خير؟ در ضمن آيا مي توان از كارگزيني اداره به دليل قول بي پايه و اساس شكايت نمود يا خير؟


جواب :

: شما محق به دريافت مابه التفاوت باقيمانده از حقوق خود مي باشيد و كارگزيني و امور مالي، موظف به محاسبه و پرداخت آن به شما مي باشند. بر اساس بندهاي «الف» و «ب» ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري، مي توانيد شكايت خود را در اين زمينه تقديم اين مرجع كنيد، احكام صادره از سوي ديوان عدالت اداري، لازم الجرا مي باشد. بديهي است چنانچه مسئولين مربوطه در محل كار شما، بر خلاف دستورالعملهاي صادره، اقدام به ضبط و عدم پرداخت مطالبات حقوقي شما بنمايند، مي توانيد مستنداً به ماده 576 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) در محاكم دادگستري و همچنين با استناد به بندهاي 2 و 13 «قانون رسيدگي به تخلفات اداري» در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري، اقامه دعوي كنيد.

 

ما به التفاوت حقوق

سوال :

كارمندي هستم كه مبلغي از حقوقم را به صورت مابه التفاوت طلبكار هستم اين مبلغ را تا به حال دريافت نكرده ام و اين در حالي است كه هر ماه به من قول دادند كه پرداخت مي شود تا اينكه اخيراً گفتند جزو ديون دولت شده و معلوم نيست كي پرداخت شود و اين در حالي است كه الان به اين مبلغ احتياج دارم. آيا مي توان از طريق قانوني اين مبلغ را دريافت كرد يا خير؟ در ضمن آيا مي توان از كارگزيني اداره به دليل قول بي پايه و اساس شكايت نمود يا خير؟


جواب :

شما محق به دريافت مابه التفاوت باقيمانده از حقوق خود مي باشيد و كارگزيني و امور مالي، موظف به محاسبه و پرداخت آن به شما مي باشند. بر اساس بندهاي «الف» و «ب» ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري، مي توانيد شكايت خود را در اين زمينه تقديم اين مرجع كنيد، احكام صادره از سوي ديوان عدالت اداري، لازم الجرا مي باشد. بديهي است چنانچه مسئولين مربوطه در محل كار شما، بر خلاف دستورالعملهاي صادره، اقدام به ضبط و عدم پرداخت مطالبات حقوقي شما بنمايند، مي توانيد مستنداً به ماده 576 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) در محاكم دادگستري و همچنين با استناد به بندهاي 2 و 13 «قانون رسيدگي به تخلفات اداري» در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري، اقامه دعوي كنيد.

 

استخدام رسمي

سوال :

مدتي است كه كارمند اداره ‌‌‌‌‌‌‌‌اي هستم و به طور قراردادي استخدام شده ام . بنا بود كه پس از 6 ماه رسمي شوم و اين جزو قرارداد بوده است . اما اداره به عناوين مختلف از رسمي شدن من سرباز مي زند ، براي شكايت به چه مرجعي بايد مراجعه كنم ؟ لطفاً راهنمايي كنيد ؟


جواب :

با توجه به وضع به اينكه موضوع شكايت خواننده محترم ، درخواست تبديل وضع استخدامي خود از قراردادي به رسمي مي باشد ، لذا رسيدگي به اين شكايت با توجه به بند 3 از ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري و همچنين دادنامه شماره 111 مورخه 10/4/69 هيأت عمومي ديوان ، در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد .

لذا دادخواست خود را به خواسته تبديل وضعيت استخدامي “قراردادي” به “رسمي” و به طرفيت اداره مذكور ، به ديوان عدالت اداري تقديم نماييد.

اختلاف در تفسير قانون

سوال :

- در سال 78 به صورت كارمند پيماني در نيروي زميني سپاه استخدام شدم و بعد از چهار سال با تغيير عضويت ، به كادر ثابت نظامي رسمي تبديل شدم . در حال حاضر كه جهت محاسبه ترفيعات خود به ارزشيابي يگان مراجعه نمودم آنها مي‌گويند زماني كه به صورت كارمند پيماني شاغل بوده ايد جزء ترفيعات شما محسوب نخواهد شد و استدلال آنها ماده 82 قانون استخدامي سپاه مي‌باشد و تعبير آنها از اين قانون قيد كلمه “درجه” در اين ماده است و آنها معتقدند كه منظور قانونگذار از درجه فقط محاسبه سنوات افراد نظامي است و نه كارمند .

با توجه به اينكه ماده 91 قانون استخدامي سپاه مصوب مجلس شوراي اسلامي مهر ‌ماه سال 1370حتي سايرافراديكه از ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به سپاه منتقل مي‌شود و در صورتيكه شغل قبلي شان با شغل جديدشان در سپاه هماهنگ باشد سوابق آنها را جزء ترفيعات محسوب مي‌‌نمايد.

حال سؤال بنده اين است كه تعبيروتفسير قانون در اين دو ماده (ماده 82 و91) قانون استخدامي سپاه چه مي تواند باشد و آيا دو ماده قانوني در تعارض با يكديگرند ؟ وبنده چگونه مي توانم از سوابق پيماني خود جهت ترفيعات استفاده كنم ؟ در صورتيكه دو ماده فوق در تعارض با يكديگر باشد چه كار مي‌شود كرد ؟


جواب :

هر چند كه در ماده 82 قانون استنادي، از عبارت “درجات پيماني و وظيفه” استفاده  شده است ، اما با عنايت به اينكه سوابق استخدامي فرد در هنگام اعطاء درجه بايد مورد محاسبه قرار گيرد. به نظر مي رسد كه استدلال واحد ارزشيابي محل خدمت،صحيح نباشد .

در هر حال با عنايت به اينكه تفسيرقوانين عادي بر طبق اصل 73 قانون اساسي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد ، سازمان متبوع شما مجاز به استفساريه از مجلس شوراي اسلامي جهت تفسير ماده مذكورمي‌باشد .

در غيراين صورت مي توانيد شكايت خود را به ديوان عدالت اداري تقديم كنيد.