سوالات متداول

شناسنامه براي طفل

سوال :
آيا شخصي مي‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و براي طفلي كه متعلق به وي نيست و به والدين و يا اقوام وي نيز دسترسي نبوده و يا اساساً شناسايي نمي‌شود ، شناسنامه بگيرد ؟ آيا بدون احراز تابعيت وي مي‌توان براي وي شناسنامه گرفت ؟


جواب :

مطابق بند 1 ماده 976 قانون مدني ، هر گاه كسي ساكن ايران باشد (به استثناي اشخاصي كه تابعيت خارجي آنها مسلم باشد) ايراني و تبعه ايران محسوب مي‌شود و نيازي به اثبات تابعيت وي نيست.

اما در مورد چگونگي و شيوه دريافت شناسنامه براي چنين طفلي ، بايد چند اقدام حقوقي به انجام برسد.

اولاً با عنايت به مواد 1218 و 1222 قانون مدني دادگاه بايد يك نفر را بعنوان “قيم” جهت مواظبت از طفل و نمايندگي قانوني و تصدي امور وي تعيين نمايد. (ماده 1235 قانون مدني)

ثانياً پس از تعيين و نصب قيم ، مشاراليه مي‌تواند با در دست داشتن حكم قيمومت به اداره ثبت احوال مراجعه و مستنداً به ماده 17 قانون ثبت احوال ، تقاضاي ثبت ولادت او (با نام هاي فرضي) از اداره مزبور را بعمل آورده و بديهي است كه مطابق تبصره ذيل ماده 13 قانون اخيرالذكر ، چنانچه طفل ايراني باشد ، شناسنامه براي او صادر و تسليم قيم شده و اگر طفل خارجي باشد ، گواهي ولادت صادر و تسليم مي‌شود.

البته در خصوص خارجي و يا ايراني بودن طفل و در صورت نداشتن دليل و مدركي دال بر ايراني بودن او و بالنتيجه حدوث ترديد در تابعيت او ، مطابق ماده 45 قانون ثبت احوال ، مراتب جهت اثبات هويت طفل به مرجع انتظامي و براي اثبات تابعيت او به شوراي تأمين شهرستان مربوطه ارجاع شده و نظرشوراي مذكور براي اداره ثبت احوال لازم الاتباع مي‌باشد.

 

 

تغيير اسم

سوال :

دختري 24 ساله هستم. هنگامي كه من به دنيا آمدم حدود دو سال بود كه خواهرم در سن شش ماهگي فوت شده بود و پدر و مادرم با وجود شناسنامه خواهرم براي من ، شناسنامه جديد نگرفتند و من با همان شناسنامه به مدرسه و دانشگاه رفتم.

لازم به توضيح است كه مرا با نام ديگري غير از نام مندرج در شناسنامه صدا مي‌زنند. با توجه به اينكه نام شناسنامه اي من ، اسم ائمه است آيا امكان تغيير شناسنامه با سن و نام واقعي كه در منزل مرا صدا مي‌زنند ، وجود دارد ؟ لطفاً مرا راهنمايي كنيد.


جواب :

اين خواهر محترم در سؤال خود قيد نكرده‌اند كه آيا مداركي مبني بر فوت خواهرشان در دست دارند يا خير ؟

چنانچه گواهي فوت خواهر متوفي و يا هر مدركي كه فوت وي را اثبات كند در اختيار داشته باشند ، مجاز به طرح دعوي در دادگاه حقوقي به خواسته ابطال شناسنامه فعلي و دريافت شناسنامه جديد با نام واقعي خود مي‌باشند. در غير اين صورت امكان تغيير نام كوچك تقريباً منتفي مي‌باشد.

زيرا مطابق مواد قانون ثبت احوال تغيير نام جز در مواردي كه نام كوچك از اسامي ممنوع باشد و يا مطابق با جنسيت نباشد و يا خلاف شئون و حيثيات اجتماعي است ، مجاز نيست بنابراين تغيير نام كوچك شما غير ممكن مي‌باشد.

 

اسم نامناسب

سوال :

مردي 35 ساله هستم و از اسم خود راضي نيستم و چون اغلب اوقات به خاطر اسمم مورد تمسخر واقع مي شوم تصميم دارم كه نام خود را تغيير دهم به چه مرجعي بايد مراجعه كنم لطفا مرا راهنمايي كنيد ؟


جواب :

بر طبق قانون ثبت احوال ، عناوين و القاب و نام هاي زننده و مستهجن ممنوع بوده و لذا خواننده محترم بر اساس ماده 30 همين قانون ، مي توانند ، درخواست تغيير نام خود را به هيأتهاي حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال ، تقديم نموده و چنانچه هيأتهاي حل اختلاف درخواست ايشان را مردود اعلام نمايد ، نسبت به تصميم صادره ، اعتراض و به دادگاههاي حقوق دادگستري مراجعه نمايند.