صورتجلسه نشست قضایی با موضوع برابر با اصل نمودن سند بدون رویت اصل توسط وکیل

سوال: درصورتی که وکیل بدون رویت اصل سند، تصویر آن را برابر با اصل نماید و سپس از سند مذکور در پرونده حقوقی استفاده شده باشد، چنان چه جعلی بودن سند مذکور در پرونده کیفری اثبات گردد، آیا وکیل مرتکب اتهامی شده است؟

نظر هیات عالی: آن چه که در سوال به عنوان عنصر مادی عمل آمده است عمل وکیل مستوجب واکنش انتظامی می باشد و جرم محسوب نمی گردد. بدیهی است در صورت تحقق ارکان مقید در ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال ۷۵ تصدیق نامه ای که موجب اضرار شود قابل تعقیب خواهد بود.