عقد قرارداد

پس از قبول وکالت و امضاء قرارداد مراحل رسیدگی به پرونده شما آغاز می‌شود