19
ژوئن

صرف #امضاء #ظهر #چک، عرفاً #دلالت و ظهور در #ضمانت در پرداخت وجه چک داشته و درصورتی #ظهرنویسی تلقی می‌شود که صراحتاً موضوع ظهرنویسی در ظهر چک قید گردد. لذا #مواعد و #شرایط مذکور در مواد ۳۱۵ و ۲۸۶ ق.ت از جمله مواعد مربوطه، در مورد #دعوی علیه #ضامن جاری نیست.

تاریخ #رای‌نهایی: ۱۳۹۲/۳/۷
شماره #رای نهایی: 9209970221300286

⚖ #رأی‌بدوی:

درخصوص دعوی #خواهان خانم م.غ. با #وکالت آقای م.ن. به طرفیت خواندگان ۱. ش.۲. ع. هر دو ک.به #خواسته #محکومیت‌تضامنی به پرداخت مبلغ یکصد و دوازده میلیون ریال بابت یک فقره چک به‌شماره … عهده بانک … شعبه … و همچنین مطالبه #خسارت‌تأخیر‌تأدیه از تاریخ #سررسید لغایت اجرای #دادنامه و کلیه #خسارات‌دادرسی به شرح منعکس در #دادخواست با عنایت به #مستندات خواهان که حکایت از #اشتغال‌ذمه خواندگان به میزان خواسته در #حق خواهان را دارد و با #رد د#فاعیات خوانده ردیف دوم به این #دلیل که امضای ایشان در ظهر چک موضوع خواسته، دلالت و ظهور بر ضمانت در پرداخت را دارد، همان‌گونه که در #عرف بازار فعلی نیز امضای #ظهر‌چک به عنوان ضمانت تلقی می‌گردد و اگر ظهرنویسی منظور #قانونگذار در #قانون‌تجارت باشد می‌بایستی صراحتاً درج و موضوع ظهرنویسی قید گردد که در مانحن‌فیه چنین نشده است، لذا موضوع مواعد قانونی مورد #استناد خوانده ردیف دوم خاصه موارد مندرج در ماده ۳۱۵ و ۲۸۶ قانون تجارت فقط مشمول ظهرنویسی می‌باشد، بنا بر مراتب مذکور دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۵۲۲، ۵۱۹، ۵۱۵، ۱۹۸ #قانون‌آیین‌دادرسی‌مدنی و همچنین مواد ۳۱۴، ۳۱۳، ۳۱۲، ۳۱۰ ناظـر بر‌ماده ۲۴۹ قانون تجارت #حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت یکصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت هزینه‌های دادرسی و #حق‌الوکاله طبق تعرفه‌های قانونی و پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موضوع خواسته تا زمان اجرای دادنامه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. مسلماً اجرای موضوع تأخیر تأدیه منوط است به تودیع هزینه دادرسی به میزان محکوم‌به در زمان اجرای دادنامه. #رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از #ابلاغ #قابل‌تجدیدنظرخواهی در #محاکم‌تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۳۹ #دادگاه‌عمومی‌حقوقی تهران

⚖ رأی #دادگاه‌تجدیدنظر :

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. به طرفیت خانم م.غ. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۸ ـ۹۱/۷/۱۲ از شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد.

به موجب دادنامه موصوف خواسته حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت یکصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین پرداخت خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه صادر شده است، اینک این #هیئت دادرسان در این مرحله از #رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصاً لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظـر قرار داد و به نحوه #استدلال و #استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود، لیکن #دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده ۳۴۸ قانون #آیین‌دادرسی مدنی نمی‌داند و دادنامه اصداری بر اساس #مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و #مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با #اصول آیین دادرسی و #موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک #محکمه‌پسند و یا دلایل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که موجب #نقض دادنامه #تجدیدنظرخواسته گردد، لذا ادعای #تجدیدنظـرخواه منطبق با مقررات نبوده و موجه و #محمول‌بر‌صحت تشخیص داده نمی ‌شود، از این ‌رو به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد #درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی #دادگاه‌نخستین #تأیید می‌گردد. این رأی #قطعی است.
رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ #مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه