تعیین وجه التزام در تعهدات پولی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی معتبر است