کلیه حسابهای فردی که چکش به دلیل دستور عدم پرداخت خودش برگشت خورده، مسدود نمی شود

بر اساس ماده ۵ مکرر قانون جدید چک باید کلیه حسابهای افرادی که چک آنها برگشت میخورد به میزان مبلغ چک مسدود شود اما این مقرره درخصوص حسابهای فردی که مطابق ماده ۱۴، چکش به دلیل دستور عدم پرداخت خودش برگشت خورده، نمی شود و در چنین مواردی صرفا حساب جاری صاحب حساب به میزان مبلغ چک مسدود می شود.

بر اساس ماده ۱۴ قانون صدور چک، صاحب حساب یا ذی نفع چک به دلایلی مانند سرقت، مفقودی، کلاهبرداری، خیانت در امانت و…. می تواند دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر و ظرف یک هفته گواهی تسلیم شکایت خود را به بانک ارائه نماید. در این صورت بر اساس تبصره ۴ ماده ۵ مکرر قانون جدید چک ، برگشت چک موجب سواثر برای صاحب حساب نخواهد شد.