نظریه مشورتی مورخ ۱۳۹۹/۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

گر وجه چک در حساب موجود بوده اما دارنده در زمان دیگر (برای مثال یک سال بعد) چک را به بانک ارائه کند و در آن زمان وجه مذکور از حساب خارج شده باشد، دارنده تا جایی که عدم پرداخت منتسب به صاحب حساب نباشد، مستحق خسارت تاخیر تادیه این مدت نخواهد بود.