نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۳۹۳ مورخ۹۹/۶/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱_آیا سهام عدالت قابل توقیف، فروش یا مزایده است و مرجع توقیف آن کدام است؟

۲_ آیا فروش و مزایده سهام مذکور باید از طریق بورس، بانک یا کارگزاریی خاص انجام پذیرد؟

۳_آیا صرفاً 30 درصد اعلامی سهام عدالت قابل فروش است یا می‌توان کل سهام متعلق به محکوم‌علیه را به موجب دستور قضایی به فروش رساند؟

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۳۹۳ مورخ۹۹/۶/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱و ۲_ با توجه به ابلاغ‌نامه مورخ 9/2/1399 مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت و با عنایت به ماده 18 آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب 23/4/1399 شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سهم یاد شده تا حدی که آزاد میشود، قابل توقیف و فروش از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، است.

۳_به هر میزان که ساز و کار انتقال سهام مذکور فراهم شود، به دستور مقام قضایی، قابل توقیف و فروش است و لذا امکان فروش قسمتی از سهام عدالت که آزادسازی نشده است وجود ندارد.