مفاهیم فسق و فجور در قانون

مفاهیم فسق و فجور در قانون

فسق در معنای لغوی یعنی ناشایسته های عقلی که ریشه این کلمه به معنای خارج شدن از استقامت و درستی و خارج شدن از راه حق است و فاسق شخصی میباشد که از این راه و مسیر منحرف شده و مرتکب کارهای نادرست و ناشایسته شده است. در این مقاله به مفاهیم فسق و فجور در قانون پرداخته می شود.

نشانه هایی در مورد فسق

نخستین نشانه مردم فاسق لهو است که این عبارت به معنای آن است که انسان اعمالی را انجام میدهد که او را از کارهای مفید و مهم بازمیدارد یا میتوان گفت لهو به معنای بازی های نامشروع است.

نشانه دیگر فسق بهتان است یعنی افرادی که اهل دروغ و افترا هستند که این افراد فاسق تلقی میشوند

از جمله نشانه های دیگر فسق عدوان است که به معنای ظلم و تعدی و تجاوز است

فسق و فجور مانع شناخت عقل و قلب است

شخصی که از راه درست و صحیح خارج شود فاسق و عبارت فسق که با تجسم هوس بوجود می آید مانع از شناخت عقل میشود و شخص با توجه به اینکه از طریق عقل راه درست را تشخیص میدهد اما توان آن را ندارد تابع عقل پیش برود بلکه پیرو هوس خود از مسیر درست خارج میشود و با سوء استفاده از گفتار و کردار خود در عمل فاسق تلقی شود

جدا از همه موارد و حتی خارج از بحث دین هرکس به این موضوع که انجام یکسری کارها درست و انجام یکسری از کارها غلط است معتقد است مثلا هر آدمی میداند که عمل دزدی غلط و اشتباه است و یا نیکی به دیگران ثواب دارد و کار درستی است

اگر انسان با توجه به این فرآیند و تشخیص خوب و بد به عمق وجدان خود پاسخ مثبت بدهد و بر اساس عقل تصمیم بگیرد چراغ عقل او به تدریج روشن میشود اما اگر از عقل خود پیروی نکند چراغ عقل او به تردیج کم نور میشود تا جایی که ظلم و کفر انجام میدهد و بعد از مدتی فاسق نامیده میشود.

فجور به چه معناست؟

فجور در لغت به معنای هرزه و عیاش است و زندگی گناه آلود فرد را فجور مینامند

فرق میان فسق و فجور

فسق یعنی خارج شدن از اطاعت خداوند به واسطه انجام گناه کبیره است در صورتی که فجور گستردگی گناه و فسادی را که فرد انجام میدهد نمایان میکند

نکاتی که قرآن کریم در مورد فجار بیان میکند

انسان به طور طبیعی دوست دارد تابع خواسته های نفسانی اش باشد و کارهای مطابق میل خود را انجام دهد،داشتن این میل و انگیزه در وجود انسان طبیعی است و داشتن فطرت سلیم است که باعث میشود انسان از انجام گناه پرهیز کند اما شخصی که با وجود فطرت سلیم راه نادرست را انتخاب میکند مرتکب فسق و فجور شده است.

نابودی جامعه در اثر عملی که فاجر انجام میدهد، جامه ای که تمام افراد آن گنهکار باشد جامعه گنهکار نامیده میشود که باعث از بین رفتن آن جامعه و کوتاه شدن عمر آن ملت میباشد.

جهنمی ها افرادی خارج از کفار و فجار نیستند که جهنم جایگاه عذاب و رنج این افراد است.