صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۳۹۸-۵۷۱۷ برگزار شده توسط استان کرمان/ شهر کرمان تاریخ برگزاری ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ موضوع سرقت سگ

پرسش
آیا سرقت هر نوع سگ به لحاظ داشتن مالیت عرفی قابل مجازات است یا فقط سگ های مورد نظر در فقه در صورت سرقت قابل تعقیب می باشد؟

نظر هیئت عالی
سگی که دارای مالیت عرفی است چنانچه مورد سرقت واقع شود، سارق به عنوان سرقت تعزیری قابل تعقیب و مجازات است و نظریه اقلیت مورد تأئید است.

نظر اکثریت
سرقت سگ های غیر کلاب اربعه قابل تعقیب کیفری نیست: 1- فقها و حقوقدانان معتقدند چون کلاب اربعه در فقه منفعت عقلایی دارد لذا قابل خرید و فروش است و سرقت این نوع سگ مورد حمایت قانونگذار است لیکن سگهای فانتزی چون منفعت عقلایی ندارند لذا سرقت آنها جرم نیست. 2- سگ فانتزی اساسا مالیت ندارد وفق بند الف ماده 268 قانون مجازات اسلامی لذا قابل تعقیب کیفری نیست. 3- در مقام شک بین جرم انگاری عملی باید تفسیر مضیق به نفع متهم نمود لذا قابل تعقیب نیست. 4- خرید فروش عین نجاست حرام است و شرع فقط چهار دسته را جدا نموده باید تابع شرع بود و به قدر متیقن اکتفا کرد.

نظر اقلیت
سرقت هر نوع سگ قابل تعقیب است: 1- داشتن مالیت در حد سرقت مطرح است نه در تعزیر که اکثر فقها اشاره نموده اند که قابل تعزیر است لذا قابل تعقیب برای سرقت تعزیری می باشد. 2- ماده 276 قانون مجازات اسلامی اعلام نموده چنانچه واجد شرایط حد نباشد مشمول سرقت تعزیری می باشد. 3- وفق ماده 665 قانون مجازات اسلامی ربایشی است که مشمول سرقت نیست لذا قابل تعقیب است