رأی وحدت رویه شماره ۸۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در دعاوی خلع ید، موجب قانونی برای صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی کمیسیون رفع تداخلات وجود ندارد(صلاحیت کمیسیون محدود به موارد مصرح و منصرف از دعوای خلع ید است)(رأی وحدت رویه شماره ۸۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)