رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

درموارد شرکت در سرقت، مسولیت هریک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هریک از سارقان معلوم نباشد، مسولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است.(رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)