رأی وحدت رویه شماره ۷۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

اگر رای دادگاه کیفری با توجه به درجه مجازات قانونی جرم در زمان صدور قابل فرجام باشد، کاهش مجازات به موجب قانون جدید تاثیری در قابلیت فرجام خواهی ندارد.(رأی وحدت رویه شماره ۷۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)