دیه ماه غیرحرام در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۳۰ میلیون تومان تعیین شد.

دیه ماه غیر حرام در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۳۰ میلیون تومان تعیین شد.

بر این اساس در سال ۱۳۹۹:
🔺الف- مبلغ دیه در دوره ماههای حرام:
۱- از یکم تا ششم فروردین
۲- از سوم تیر تا ۲۸ شهریور و
۳- از ۲۵ بهمن تا ۲۴ اسفند
مبلغ ۴۴۰ میلیون تومان خواهد بود.

🔺ب- حداقل تعهد مالی اجباری بيمه شخص ثالث مبلغ یازده میلیون تومان خواهد بود.

🔺پ- خودروهایی که قیمت آنها از ۲۲۰ میلیون تومان به بالا باشد غیر متعارف محسوب میشود.

🔺ت- حداکثر پوشش اضافی مالی که میتوان گرفت نیز نزدیک به ۲۲۰ میلیون تومان خواهد بود.