خیانت در امانت نسبت به سگ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ آرای قضایی خیانت در امانت

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۸۰۰۲۴۶
تاریه صدور: ۳۱/۰۳/۱۳۹۳
مرجع صدور: شعبه ۱۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم غ.ف. دایر بر خیانت در امانت موضوع شکایت خانم الف.ک. نسبت به اسناد و مدارک، سگ و لوازم متعلقه؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات موجود، بزه انتسابی به نامبرده را مقرون به واقع تلقی و مستنداً به ماده ۶۷۴  قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت  نامبرده به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی واخواهی در این شعبه و سپس قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران

شماره رأی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۷۰۰۶۶۶
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۵/۲۲
مرجع صدور: شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم غ.ف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۸۰۰۲۴۶ مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ که در مقام واخواهی از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۷۸۰۱۱۳۹ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ هر دو صادره از شعبه ۱۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به شش ماه حبس تعزیری به دلیل ارتکاب بزه خیانت در امانت نسبت به یک قلاده سگ حسب شکایت خانم الف.ک. محکوم گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده و از آن‌جایی که ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی سپردن اموال منقول یا غیرمنقول را در تحقق بزه معنونه شرط می‌داند و نظر به این‌که سگ به عنوان حیوان نجس‌العین و مطابق احکام اسلامی در صورت مصداق سگ گله یا سگ نگهبان به عنوان مال محسوب گردیده و در غیر آن مال محسوب نمی‌شود و در مانحن‌فیه اطلاق سگ گله یا نگهبان بر حیوان مورد ادعا قابل تردید و تشکیک می‌باشد. این دادگاه با استناد به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بند اول از قسمت ب با نقض دادنامه فوق‌الاشعار و لحاظ بند الف ماده ۱۷۷ قانون مذکور و رعایت اصاله‌البرائه و اصل سی و هفتم قانون اساسی رأی بر برائت تجدیدنظرخواه از بزه انتسابی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه