همکاران ما


معرفی همکاران مؤسسه حقوقی عدالت آراء


 

دکتر علی یار ارشدی

دکتر علی یار ارشدی

مدیر موسسه

– لیسانس حقوق قضائی دانشگاه تهران
– فوق لیسانس حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
– دکتری حقوق تطبیقی دانشگاه دهلی هند

دکتر محمدیار ارشدی

دکتر محمدیار ارشدی

مدیر مسئول مجله حقوقی عدالت آراء

– لیسانس حقوق قضائی دانشگاه شهید بهشتی
– فوق لیسانس حقوق خانواده دانشگاه اسلامی علی گر هند
– دکتری حقوق محیط زیست دانشگاه دهلی هند

دکتر محمد علی اعلایی

دکتر محمد علی اعلایی

همکار موسسه

– لیسانس حقوق قضائی دانشگاه شهید بهشتی
– فوق لیسانس حقوق تجارت بین الملل دانشگاه دهلی هند
– دکتری حقوق تجارت بین الملل دانشگاه دهلی هند

خانم دکتر میترا حسینیان

خانم دکتر میترا حسینیان

همکار موسسه

– لیسانس حقوق قضائی دانشگاه شهید بهشتی – فوق لیسانس حقوق خصوصی دانشگاه دهلی هند – دکتری حقوق عمومی دانشگاه دهلی هند

خانم سعیده موسوی

خانم سعیده موسوی

مدیر داخلی مجله حقوقی عدالت آراء

– لیسانس حقوق قضائی دانشگاه آزاد اسلامی تهران-مرکز
– فوق لیسانس حقوق بین المللی عمومی دانشگاه تهران