دکتر میترا حسینیان

رزومه  دکتر میترا حسینیان:


سمت در موسسه

– همکار مؤسسه حقوقی عدالت آراء

تحصیلات دانشگاهی

 

– لیسانس حقوق قضائی دانشگاه شهید بهشتی

– فوق لیسانس حقوق خصوصی دانشگاه دهلی هند

– دکتری حقوق عمومی دانشگاه دهلی هند