دکتر محمد اعلائی فرد

رزومه آقای دکتر محمد اعلائی فرد:


سمت در موسسه

– همکار مؤسسه حقوقی عدالت آراء

تحصیلات دانشگاهی

– لیسانس حقوق قضائی دانشگاه شهید بهشتی

– فوق لیسانس حقوق تجارت بین الملل دانشگاه دهلی هند

– دکتری حقوق تجارت بین الملل دانشگاه دهلی هند

تألیفات و آثار آقای دکتر محمد اعلائی فرد :
  • کتاب “حقوق دریایی”- چاپ سال ۸۳-۱۳۸۲ انتشارات نخل دانش
  • کتاب “حقوق تجارت بین الملل”- چاپ اول ۱۳۹۴ و چاپ دوم ۱۳۹۶ انتشارات جنگل جاودانه
  • کتاب “حقوق بیمه” دانشکده علوم اقتصادی

 

آقای دکتر محمد علی اعلایی

آثار دکتر اعلایی فرد