خانم سعیده موسوی

رزومه  خانم سعیده موسوی:


سمت در موسسه

– همکار مؤسسه حقوقی عدالت آراء

تحصیلات دانشگاهی

 

– لیسانس حقوق قضائی دانشگاه آزاد اسلامی تهران-مرکز

– فوق لیسانس حقوق بین المللی عمومی دانشگاه تهران