موضوع:


تروریسم هسته‌ای – ایالات متحده – پیشگیری
صنایع هسته‌ای – اقدامات تامینی
سلاح‌های کشتار جمعی
رادیواکتیویته – عناصر – پیش‌بینی‌های ایمنی
تروریسم هسته‌ای – پیشگیری – همکاری‌های بین‌المللی


پدیدآورنده:


نویسنده:چارلز فرگوسن
نویسنده:ویلیام پاتر
نویسنده:ایمی ساندز
نویسنده:لئوبارد اسپکتور
مترجم:علی‌یار ارشدی
مترجم:پیمان نمامیان