فهرست مطالب

سخن سردبیر
دکتر علی یار ارشدی ص ۵


دکترین مسئولیت حمایت و نظام منشور ملل متحد
دکتر مهدی عباسی سرمدی ص ۷


حقوق متهم بازداشت شده در حقوق ایران در مقایسه با اسناد بین المللی
دکتر نریمان فاخری ص ۳۵


ایجاب عام در عقد بیع در حقوق ایران و انگلیس
دکتر محسن قاسمی، سوده رمضان زاده ص ۵۳


بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل خسارات کارگران در حقوق اسلامی و ایران
دکتر حمید بهرامی احمدی، رضا آقاعباسی ص ۸۱


ازدواج با اهل کتاب از منظر قرآن کریم
دکتر سیدنصراله محبوبی ص ۱۰۱


بررسی چالشهای حقوقی کوکان بی تابعیت (متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی)
دکتر میترا حسینیان، مرضیه آکار ص ۱۲۷