فهرست مطالب

سخن سردبیر: لزوم تحول عمیق و فراگیر در نظام حقوقی کشور
دکتر علی یار ارشدی ص ۵


تعذر اجرای قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰
حمیدرضا صالحی، نرگس باقری مطلق، دکتر ابراهیم تقی زاده ص ۹


بازنگری وجه اثباتی بینه، همراه تحلیل نظریه تعمیم ادله اثبات دعوا
دکتر رامین پورسعید، مهناز کشاورز پاک سرشت ص ۳۱


اهلیت در تعهدات ناشی از اسناد تجاری (برات، سفته و چک)
محمد شکری، دکتر مرتضی شهبازی نیا ص ۵۳


راه های حفظ حقوق طلبکاری در صورت اعسار مدیون
دکتر ابراهیم صدیقی، زهرا نوری توران پشتی ص ۷۳


ضرورت تصویب آیین دادرسی ویژه جرایم مواد مخدر
دکتر حسین مهدی زاده ص ۹۵


حق سکوت و تکلیف مقامات تعقیب نسبت به آن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
دکتر ابوالحسن شاکری، غلامرضا شیرازی ص ۱۱۷


قرارداد پیش فروش ساختمان با نگاهی به قانون ۱۳۸۹
قتانه فهیمی راوری، ملیحه شهدادی ص ۱۳۳