فهرست مطالب

سخن سردبیر ص ۵


وکالت و توسعه قضایی
دکتر حسین صادقی ص ۷


بررسی ماهیت و وجود در عقود
دکتر حمید مسجد سرایی، مارال دادخواه ص ۴۷


بررسی میزان شناخت جوانان از حقوق و مطالبات شهروندی
دکتر شهریار نیازی، رضا شاکری، آرمان قیسوندی ص ۶۹


مقررات اجرایی جزای نقدی در حقوق کیفری ایران و انگلستان
مریم همتی ص ۹۳


مفهوم تدلیس و جایگاه آن در حقوق ایران، انگلیس و فقه امامیه
سیدامیر مهدی امین ص ۱۰۹