فهرست مطالب

سخن سردبیر ص ۵


انتقال مالکیت در بیع مال کلی
دکتر محمدرضا پیرهادی ص ۷

حقوق و تکالیف شهروندان در مشارکت در امور محلی
دکتر حسین آل کجباف ص ۳۵


قلمرو تعهد بیمه گذار به افشای حقایق و واقعیات در قراردادهای بیمه
بهرام حسن شعبانی ص ۵۲


کپی رایت در پرتو ضمانت اجراء های قوانین کیفری
جواد صالحی ص ۹۳


پیش بینی نقض قرارداد و حق فسخ ناشی از آن شرح ماده ۷۲ کنوانسیون بیع بین الملل کالا (کنوانسیون وین ۱۹۸۰)
سوده ناطق نوری ص ۱۱۷


حقوق بین الملل عدم به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه
محمدرضا پورخلیلی ص ۱۴۵