موضوع:


مسوولیت (حقوق) – ایران
عقد ضمان (فقه)
حقوق مدنی

پدیدآورنده:


نویسنده:علی‌یار ارشدی