معرفی مختصر کتاب:


آیین دادرسی مدنی از مهم‌ترین دروس دانشجویان حقوق است که تسلط بر قواعد و پیچیدگی‌های آن، لازمه تصدی امر قضا و همچنین اشتغال به حرفه وکالت است. مهارت و دقت در به‌کارگیری این مقررات، به احیای حقوق اشخاص در محاکم دادگستری منجر شده و عدم توجه دقیق به آن، به نتایج نامطلوبی منجر خواهد شد. کتاب حاضر دربردارنده شرح آیین دادرسی مدنی ایران است.